راهنمای طبقات

 الف-حیاط

1- سمت راست، دیالیز

2- سمت چپ، اورژانس

3- سمت چپ روبرو، حسینیه

ب- طبقه اول

1- بخش های درمانی(عمومی، اطفال، جراحی عمومی، چشم، تزریقات)

2- پایگاه بهداشت

3- آزمایشگاه

4- بخش آرایشی و بهداشتی

5- عینک سازی

ب- طبقه دوم

1- دندان پزشکی

2- مدیریت