واحدهای درمانگاه

1- بخش درمانی

1-1- عمومی

2-1- اطفال

3-1- جراحی سرپائی

4-1- چشم پزشکی

5-1- روانشناسی

6-1- تزریقات، شستشوی گوش، نوار قلب و...

2- پایگاه سللامت(کلیه فعالیت های این بخش کاملا رایگان انجام می پذیرد)

3- آزمایشگاه

4-آرایشی و بهداشتی

5- عینک سازی

6- دندان پزشکی

7- دیالیز

55152091-55151816