منشور اخلاقی پرسنل پرستاری

1. اجرای قوانین و مقررات بیمارستان بطور دقیق
2. متعهد به ارائه راه حل ها و راهکارها جهت رفع مشکلات و یا انتقال به مقامات مسئول
3. حفظ اسرار و دفاع از حقوق بیماران
4. اجرای دستورات مافوق ، در صورت هر گونه اظهار نظر اصلاحی ،کتباً یا شفاهاً به مافوق اطلاع داده شود.
5. رعایت حریم خصوصی بیمار و تذکر به کسانی که در این امر کوتاهی می کنند.
6. توجه به زندگی بیمار در همه ابعاد و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات وی درحیطه اختیارات
7. ایجاد ارتباط مناسب با بیمار به دور از هرگونه افراط و تفریط
8. متعهد به حفظ اسرار سازمان و همکاران
9. توجه به پاسخگویی به سوالات بیمار و همراهان وی ، در صورت عدم اطلاع، ارجاع به افرا ذی صلاح
10. متعهد و مسئول در برابر حفظ اموال بیمارستان
11. توجه به اعتقادات بیماران و ایجاد شرایط مناسب جهت انجام هرگونه فرایض دینی
12. عدم استفاده از هرگونه زیور آلات در محیط کار
13. عدم مشاجره و بحث با همکاران در بالین بیمار
14. رعایت پوشش اسلامی توسط کلیه پرسنل خانم و آقا
15. متعهد به اقرار هرگونه اشتباه حرفه ای به مسئول مربوطه در مورد بیمار و تلاش جهت برطرف کردن آن 
16. عدم صرف چای یا هر نوع خوراکی در ملاء عام
17. عدم تاثیرمشکلات خانوادگی در انجام وظایف روزانه
18. داشتن روحیه انتقاد پذیر و توانایی بیان انتقادات سازنده
19. ممانعت از دسترسی افراد متفرقه به پرونده ها و اطلاعات پزشکی بیمار
20. برنامه ریزی جهت آموزش بیمار از ابتدای بستری تازمان ترخیص
21. تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت خود و همکاران
22. تلاش در جهت آرام کردن بخش 
23. پذیرش بیمار از سایر بیمارستانها با هماهنگی و دریافت گزارش کامل بیمار از مراکز مربوطه 
24. پذیرش بیمار و برنامه ریزی دقیق جهت تشخیص ،اجرا و ارزیابی آن از بدو ورود
25. فراهم کردن شرایط مناسب ایمنی بیمار جهت انجام اقدامات پاراکلینیکی از جمله رادیولوژی و...
26. رسیدگی و جواب دهی به زنگ اخبار بیمار توسط اولین شنونده
27. ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیمار در طرح مراقبتی پرستاری
28. متعهد به رعایت یونیفرم و اتیکت در تمام شیفت کاری
29. متعهد به جوابدهی تلفن و معرفی بخش در اولین فرصت شنیدن صدای زنگ 
30. برخورد خوش ومناسب با بیمار در هر شرایطی
31. محوریت  بیمار در کلیه فعالیتها